TEAM
2023年07月30日(日)

木原 美悠
張本 美和
2 - 0
ユエン シュエジアオ
マー ユーハン
平野 美宇
3 - 0
ユエン シュエジアオ
張本 美和
3 - 1
安藤 みなみ
長﨑 美柚
3 - 1
南波 侑里香
木原 美悠
張本 美和
2 - 0
ユエン シュエジアオ
マー ユーハン
平野 美宇
3 - 0
ユエン シュエジアオ
張本 美和
3 - 1
安藤 みなみ
長﨑 美柚
3 - 1
南波 侑里香

0 - 0

審判:大前 ケイ子 紺田 晶子 福田 知子

開始時間:14:07
終了時間:16:15
入場者数: 1604人

試合動画

第1マッチ

第1ゲーム

木原 美悠 張本 美和 11 1 23 45 6 7 8 910 11
ユエン シュエジアオ マー ユーハン 10 1 23 4 5 67 89 10

第2ゲーム

第2マッチ

11 - 7
11 - 8
11 - 3

第1ゲーム

平野 美宇 11 1 234 5678 9 1011
ユエン シュエジアオ 7 1234 5 6 7

第2ゲーム

平野 美宇 11 1 23 4 5 67 8 91011
ユエン シュエジアオ 8 1 2 3 4 56 7 8

第3ゲーム

平野 美宇 11 12 3456 789 1011
ユエン シュエジアオ 3 1 2 3

第3マッチ

11 - 1
11 - 3
10 - 11
11 - 7

第1ゲーム

張本 美和 11 12345 67891011
安藤 みなみ 1 1

第2ゲーム

張本 美和 11 1 2345678 91011
安藤 みなみ 3 12 3

第3ゲーム

張本 美和 10 123 45 6789 T 10
安藤 みなみ 11 T1 23 45678 910 11

第4ゲーム

張本 美和 11 1234 56 7 8910 11
安藤 みなみ 7 1 234 5 67

第4マッチ

8 - 11
11 - 6
11 - 10
11 - 8

第1ゲーム

長﨑 美柚 8 1 2 3 4567 8
南波 侑里香 11 1 234 56 789 10 11

第2ゲーム

長﨑 美柚 11 1234 56789 10 11
南波 侑里香 6 12 3 45 6

第3ゲーム

長﨑 美柚 11 1 2 3 4 5 67 8 910 11
南波 侑里香 10 1 2 3 4 56 7 89 10

第4ゲーム

長﨑 美柚 11 1 2 345 6 T7 8910 11
南波 侑里香 8 1 2 T 345 6 78

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS