TEAM
2023年02月18日(土)

八代トヨオカ地建アリーナ 

塩見 真希
野村 萌
1 - 2
鈴木 李茄
南波 侑里香
加藤 美優
3 - 2
安藤 みなみ
野村 萌
0 - 3
チェン イーチン
牛嶋 星羅
3 - 2
ハン イン
加藤 美優
0 - 1
チェン イーチン
塩見 真希
野村 萌
1 - 2
鈴木 李茄
南波 侑里香
加藤 美優
3 - 2
安藤 みなみ
野村 萌
0 - 3
チェン イーチン
牛嶋 星羅
3 - 2
ハン イン
加藤 美優
0 - 1
チェン イーチン

審判:竹原 勝成 古閑 一行 野口 優喜子

開始時間:17:09
終了時間:19:56
入場者数: 387人

試合動画

第1マッチ

第1ゲーム

塩見 真希 野村 萌 11 1 2 3 4 567 8 91011
鈴木 李茄 南波 侑里香 8 1 2 3 4 56 7 8

第2ゲーム

塩見 真希 野村 萌 8 1 2 34 567 8
鈴木 李茄 南波 侑里香 11 1 2345 6 789 10 11

第3ゲーム

第2マッチ

11 - 3
11 - 10
7 - 11
6 - 11
11 - 7

第1ゲーム

加藤 美優 11 1234 56 7891011
安藤 みなみ 3 1 23

第2ゲーム

加藤 美優 11 1234 5 67 89 10 11
安藤 みなみ 10 1 2 34 56789 10

第3ゲーム

加藤 美優 7 12 34 5 67
安藤 みなみ 11 1234 5678 9 10 11

第4ゲーム

加藤 美優 6 1 23 4 5 6
安藤 みなみ 11 1 23 456 78 91011

第5ゲーム

加藤 美優 11 78 9 1011
安藤 みなみ 7 6 T 7

第3マッチ

8 - 11
8 - 11
7 - 11

第1ゲーム

野村 萌 8 12 3 45 6 78
チェン イーチン 11 123 456 789 10 11

第2ゲーム

野村 萌 8 12 34 56 78
チェン イーチン 11 12 3 45678 910 11

第3ゲーム

野村 萌 7 123 T4 56 7
チェン イーチン 11 12345 67 8 91011

第4マッチ

9 - 11
5 - 11
11 - 5
11 - 9
12 - 10

第1ゲーム

牛嶋 星羅 9 1 2345 6 78 9
ハン イン 11 1234 56 7 8 91011

第2ゲーム

牛嶋 星羅 5 1 23 45
ハン イン 11 12345 6789 10 11

第3ゲーム

牛嶋 星羅 11 12 3456 7 8910 11
ハン イン 5 12 3 4 5

第4ゲーム

牛嶋 星羅 11 T1 23 45 67 891011
ハン イン 9 123 4567 8 9 T

第5ゲーム

牛嶋 星羅 12 7 8 9 101112
ハン イン 10 678 9 10

第5マッチ

第1ゲーム

加藤 美優 11 1234 56 T7 8 910 11
チェン イーチン 13 12 3 T45 67 89 1011 1213

ベンチ入り選手

LEAGUE PARTNERS